TPs and IOAs in Supposed Disorder Published in Theater and Media

Otso Huopaniemi’s article TPs and IOAs in Supposed Disorder has been published by the Theatre Research Society of Finland in TEATTERI JA MEDIA(T) näyttämö & tutkimus 5 (Theater and Media – Stage and Research #5).

From the introduction to the bilingual publication (Google’s English translation below):

“Taiteilijoiden tekijälähtöisissä kirjoituksissa Otso Huopaniemi etsii näkökulmia vahvistuvaan digitalisoitumiseen sekä kykyyn hyödyntää teatterin ja median risteyskohtiin asettuvaa luovuutta. Huopaniemen tuotanto love.abz rikkoo tekstikeskeisen esittämisen konventioita puheentunnistusteknologian, Google-kääntäjän sekä esityksellisen kirjoittamisen (”live writing”) yhdistävällä dramaturgialla. Teknologian virhearviot, viestintä ei-inhimillisten tulkintaprosessien kautta ja edellä mainittuihin reagoivat inhimilliset impulssit nostavat esiin monimediaisen kommunikaation solmukohdat sekä mahdollisuudet uusien inhimillisten merkitysten luomisessa. Esiintyminen, kirjoittaminen ja sosiaalisten kokemusten synnyttäminen osin autonomisten digitaalisten toimijoiden kanssa voi samalla tuottaa oleellisia havaintoja luovan ja tulkitsevan inhimillisen toiminnan erityispiirteistä.”

“”Artists tekijälähtöisissä writings Otso Huopaniemi looking perspectives to strengthen the digitalisation and the ability to take advantage of holster theater and media intersections of creativity. Huopaniemi production love.abz violates the presentation of the text key conventions of speech recognition technology, Google Translate, and performative writing (” live writing “) connecting dramaturgy. Technology misjudgements, communication through a non-human interpretation of the processes and mentioned react to the human impulses raise hubs of a multimedia communication, as well as the possibilities for the creation of new human meanings. Participation, writing and creation of social experience in regard with the autonomous digital players can simultaneously produce essential findings of the special characteristics of creative and interpretative of human activity.”